กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2558


 

              วันที่โพส : 2015-12-22

              เวลา : 09:03:20

              รายละเอียด :

              

การเข้าค่ายลูกเสือ มีทั้งกิจกรรมเข้าฐานบุกเบิก เรียนรู้การผูกเงื่อนแบบต่างๆ ระเบียบแถว เด็กได้รับทั้งความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอนค่ายเพื่อฝึกระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน

 

 

 

 

Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.