ประมวลภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนปรียาโชติ . . .

             กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัต . . .

             เปิดเทอมน้องอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 สนุกสนานและมีความสุขกับกิจกรรมหลากหลาย จากการตอนรับที่อบอุ่นของคุ . . .

             365 วันมหัศจรรย์การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ . . .

             365 วันมหัศจรรย์การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วั . . .

             365 วันมหัศจรรย์การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล วันที่ 9 มีนาคม 25 . . .

             วันนี้นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนปรียาโชติ เดินทัศนศึกษาทุ่งทานตะวันที่อำเภอตากฟ้า เด็กๆ . . .

             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราช . . .

             นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้เินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน ได้รับความรู้และคว . . .

             นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน ได้รับความรู้และคว . . .


1 2 3 4 5 6 7

 


Preeyachot school Takhli Nakhornsawan 60140 
Tel : 056-315101 , 056-261046 Fax : 056-315100 
All Rights Reserved.